Yeninesil Ücret ve Prim Desteği - 2000 Bilgisayar

Yeninesil Ücret ve Prim Desteği

 

 
 
 

7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere ondördüncü fıkra olarak 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.  fıkrası eklenmiştir.

 

Buna göre;

Personel kartında 01/02/2019?30/04/2019 tarihleri arasında işe giren personeller için işyerinin kapsamına göre 17166 yada 27166 No?lu kanunlardan biri tanımlanmalıdır.

Bordro hesaplamalarında bu kanun için 7103 Nolu kanuna benzer olarak sgk primi teşviği hesaplanmaktadır. Ücret teşviği olarak günlük 67.36 tl olmak üzere teşvik hesaplanmaktadır.Ücret Teşviği ve SGK Prim Teşviği Bilgileri 687,7103,7166 Kanun Teşvik Tutar Bilgileri / Sh+Ctrl+F2 komutuyla görülebilir.

e-bildirge gönderilmeden önce Personellerin teşvikten yararlanma kontrolleri için E-Bildirge Öncesi Teşvikden Yararlanma Kontrolleri menüsüne 17166 ve 27166 kanunları için servis programı eklenmiştir.